ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Deliwoef worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: snacks, KVV, supplementen, ...
Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Deliwoef en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Deliwoef heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

3. Prijzen

3.1. Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief verzendkosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Deliwoef kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

 

4. Betaling

Deliwoef biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen: cash bij afhaling in het verkooppunt, Payconiq of overschrijving op onze bankrekening, dit laatste voor het afhalen van de bestelling wel te verstaan.

 

5. Retour

5.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.

5.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Deliwoef retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Deliwoef. Het kenbaar maken dient u te doen door contact te nemen via de contactpagina of telefonisch. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.4. Indien u na afloop van de in 5.2 en 5.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Deliwoef heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.

5.6. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Deliwoef dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door ons of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

5.7. Deliwoef kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Deliwoef dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen (waaronder alle diepvriesproducten).

6. Garantie

Deliwoef hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper.
Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante producten waar geen garantie op gegeven kan worden.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
7.2. Deliwoef kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
7.3. Deliwoef is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
7.4. Deliwoef is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

 

8. Klachten

Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Deliwoef. U kan ons contacteren via onze contactpagina.

 

9. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Deliwoef vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

 

10. Bedrijfsgegevens

Deliwoef

Bosstraat 92

3500 Hasselt

 
Ondernemingsnummer: BE0887837436

Bankrekeningnummer: ING BE84363076534959